วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

iconวิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดศรีบังวันเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารที่ดี นักเรียนมีมารยาทงามตามวัย ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น/ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทุกด้านตามมาตรฐานศึกษานำพาสู่สากล

iconปรัชญา

มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของแต่ละคน