ข้อมูลครู

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายสากล ฐานันตรานนท์ นายสากล ฐานันตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นางอัจฉรา สิงห์แก้ว นางอัจฉรา สิงห์แก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางอุมากรณ์ ผัดเจริญ นางอุมากรณ์ ผัดเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวลาวัลย์ ชูยกปิ่น นางสาวลาวัลย์ ชูยกปิ่น ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางพรนิภา คำบุรี นางพรนิภา คำบุรี ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายปริญญา ศรีวรรณ นายปริญญา ศรีวรรณ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวศรัญญาย์ พิงคะสัน นางสาวศรัญญาย์ พิงคะสัน ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางรุ่งทิวา ต้อนรับ นางรุ่งทิวา ต้อนรับ ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวกนกวรรณ จอมคำ นางสาวกนกวรรณ จอมคำ ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายเสาร์คำ นารา นายเสาร์คำ นารา นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวพาธินธิดา น้อยวันนา นางสาวพาธินธิดา น้อยวันนา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวบุณฑริกา ยะสะนะ นางสาวบุณฑริกา ยะสะนะ ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ