ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 10 2 12 1
อนุบาล 3 0 10 10 1
รวม อนุบาล 10 12 22 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 6 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 3 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 5 11 1
รวมประถม 44 31 75 6
รวมทั้งหมด 54 43 97 8
กราฟแสดงจำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดศรีบังวัน 2562