ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดศรีบังวัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2483 โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน ต่อมาท่านอธิการแสนเจ้าอาวาสวัดศรีบังวันได้เป็นประธานในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นที่ดินที่รัฐบริจาคให้ ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายคำหมื่น ปิ่นทอง เป็นครูใหญ่ นางสาวจันทร์นวล ฤทธิเดช เป็นครูฝ่ายการีสอน รวม 2 คน มีนักเรียนชาย 30 คน นักเรียนหญิง 19 คน รวม 49 คน ต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น รัฐจึงจัดสรรงบประมาณมาสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น ต่อมา พ.ศ.2528 ได้ทำการเปิดสอนขั้นปฐมวัยเพิ่มเติม ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา และมีเนื้อที่สำหรับทำแปลงเกษตร 1 แปลง เนื้อที่ 3 งาน 31 ตารางวา (ปัจจุบันใช้เป็นที่เล่นกีฬาของชุมชน)

ในอดีตหมู่บ้านศรีบังวัน ตั้งอยู่ในบริเวณแวดล้อมด้วยอบายมุข เป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย อีกทั้งประชากรในหมู่บ้านประกอบอาชีพทำงานโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูน จึงทำให้บิดามารดาไม่มีโอกาสอยู่กับนักเรียน ขาดการอบรมบ่มนิสัย อีกทั้งประสบกับสภาวะยากจน ปัญหายาเสพติด ครอบครัวแตกแยก ทำให้เด็กภายในหมู่บ้านมีนิสัยก้าวร้าว ไม่มีระเบียบวินัย

ในปี พ.ศ. 2545 นางทัศนีย์ บุญมาภิ ได้เข้ามารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก “สร้างสรรค์ แก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริม” ทำให้โรงเรียนพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และก้าวสู่ระดับนานาชาติ เนื่องจากได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวสิงคโปร์ และเกาหลีใต้

ปัจจุบันโรงเรียนวัดศรีบังวันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายสากล ฐานันตรานนท์ เป็นผู้อำนวยการ ครูจำนวน 5 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 2 คน ครูเด็กพิการจำนวน 1 คน ครูธุรการจำนวน 1 คน และนักการภารโรงจำนวน 1 คน